Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HowToFlourish

Email: marijke@howtoflourish.nl

Website: www.howtoflourish.nl

Definities

 1. HowToFlourish: HowToFlourish, gevesigd te Bilthoven onder KvK nr 67616135.
 2. Klant: degene met wie HowToFlourish een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: HowToFlourish en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HowToFlourish.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die HowToFlourish hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die HowToFlourish hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan HowToFlourish te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door HowToFlourish een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. HowToFlourish is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient HowToFlourish de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. HowToFlourish heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal HowToFlourish prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met HowToFlourish op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. HowToFlourish mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij het rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat HowToFlourish de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. HowToFlourish behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is HowToFlourish gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan HowToFlourish.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag HowToFlourish zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van HowToFlourish op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door HowToFlourish, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan HowToFlourish te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt
  2. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  3. Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig wordt uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. Zodra de consument de overeenkomst voor levering van de dienst heeft gesloten
  3. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via marijke@howtoflourish.nl.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan HowToFlourish, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Levertijd

 1. De door HowToFlourish opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van HowToFlourish.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij HowToFlourish niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan HowToFlourish niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan HowToFlourish, bij gebreke waarvan HowToFlourish niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor HowToFlourish enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. Op de producten is geen garantie van toepassing.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
  2. Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking.
  3. Het product is nog niet gebruikt.
 2. Afgeprijsde artikelen en op maat gemaakte of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Klachten

 1. De klant dient een door HowToFlourish geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 3. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat HowToFlourish gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid

 1. HowToFlourish is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien er die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien HowToFlourish aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HowToFlourish is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld: Bilthoven, 7 september 2022